Автор Тема: Щоджэнц1ык1у 1эдэм илъэсищэ ирокъу!  (Прочитано 3818 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Беслъэн

  • Разрешенные
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 23
  • Карма: +6/-0
  • Махуэл1 Беслъэн( Махотлов Беслан)
    • Просмотр профиля
    • "Дыгъэм и бын"
Мы гъэм илъэсищэ ирикъунут Щоджэнц1ык1у 1эдэм
дунейм тетыжамэ.Налшык езанэ гимназием мы 1уэхугъуэр 1эщ1ыб ищ1ыфакъым.Абы
къыхэк1ыуи Нэгъуей Мадинэ,Махуэ Маринэ,Махуэл1 Беслъэн сымэ  пшыхь
къызэрагъэпэщащ.Пшыхьым хьэщ1э лъап1и
къыщрагъэблэгъащ-1эдэм ипхъу,бзэ щ1эныгъэхэм я доктор,профессор,ц1ыхубз
дахэ Щоджэнц1ык1у Нинэ.

Сабийхэр пшыхьым къыщеджащ 1эдэм и усыгъэм щыщу
нэхъыф1хэм,выставкэ хьэлэмэтри щагъэуващ,1эдэм и усэхэр зыщ1элъ уэрэдхэри
щы1уащ гитарэк1э.Нинэ и гукъэк1ыжхэр къи1уэтэжащ удэзыхьэх
теплъэгъуэхэу.Къызэрыщ1эк1амк1э,1эдэм теухуауэ тщ1эр мащ1эщ.Тхэным
щынэмыщ1ауэ,ар спортми дихьэхырт.къафэрт,сурэти ищ1ырт.

Ц1ыху гъащ1эм и пщалъэр сыт?Къигъэщ1а илъэс
бжыгъэр ара,къызэринэк1а щ1эблэра,е илэжьа 1уэхура?Сытк1э къыупщыну и
ныбжьыр,псалъэм папщ1э,усак1уэм,сатыр минхэр къэзыгъэщ1ам,лъэпкъ усыгъэм зи
гуащ1эр щхьэузыху хуэзыщ1у гум илъ,псэм зэхищ1э дахагъэ псори макъамэ
гурыхьыр  и гуэгъуу ди нобэм
къэзыгъэсам?Ц1ыху къэс езым и дуней и1эжщ.Щоджэнц1ык1у 1эдэми и1эжт
дуней,налкъуту и усэхэмк1э зэщ1игъаблэу,узы1эпишэрэ удэзыхьэх
прозэу.Хуабагъэ,дэрэжэгъуэ,дахагъэ къозыт,ф1ыгъуэк1э къыбдэугуашэ усак1уэм и
тхыгъэхэр дауэ щ1омыджык1ынрэ?!Къемызэгъынщ!Псэм къыщепс дыгъэм къит хуабагъэр
абы усэбзэ къабзэу къигъэщ1ащ.Арагъэнущ и тхыгъэхэм Хэкум,анэм,лъагъуныгъэ
пэжым,ныбжьэгъугъэм теухуа тхыгъэхэм щ1ып1э ин щ1ыщаубыдри.Сыт и уасэ
"1уащхьэмахуэ","Хэку","Гухэлъ","Сабий","Гъатхэр
ф1эф1т","Анэдэлъхубзэ"усэхэр щ1эбджык1ыну?Куэд дыдэ и
уасэщ,уеблэмэ,уасэншэщ.
Дахагъэу щы1эу хъуар гуэгъу фхуэхъуну!