Astemir Shebzukho Блогер - Astemir Shebzukho

Клуб любителей черкесского костюма "Лъабжьэ"
Вторник, 18 февраля 2014 г.
Рубрика: Блоги
Просмотров: 2685
Подписаться на комментарии по RSS

 

"…Ядами сэр щхьэкIэ адыгэ фащэр, Кавказ псом хуэхъуащ" (МэшбащIэ Исхьэкъ)


Адыгэ фащэр кIэрыч имыIэу, адыгэр дызыгъэадыгэхэм ящыщ зы Iуэхугъуэу ижь-ижьыж лъандэрэ къыддогъуэгурыкIуэ!

Иджыпсту ар лъэпкъ куэдым я фащэу жаIэ, цIэ нэгъуэщIхэри фIащ. Iуэхур абы щIынэсам и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр фащэр дэ езым IэщIыб зэрытщIыжыращ. Аращи, маржэ хъужыхэнхэ, щыдывгъэтIагъэж ди адыгэ фащэр. Псоми ди зэфIэкIымрэ дахагъэмрэ едывгъэгъэлъагъу!

Тхьэм жиIэрэ, дыпсэурэ дыузыншэм, гупым хэтхэр дызэхуэсурэ фащэ тщыгъыу ди уэрамхэм дыкъыдыхьэн дигугъэщи, фыкъытхыхьэмэ, Iуэху къетхьэжьар къыддэфIыгъымэ, ди гуапэщ!

Фыкъеблагъэ: http://vk.com/cherkesskii_kostum


Ди Iуэхур пэжщ, ди гъуэгур захуэщ, Тхьэм и къарур инщ!

Архивы
«« Май 2024 »»
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223
24
2526
2728293031  
Вход для зарегистрированных пользователей
Забыли пароль?
вход
Регистрация