Astemir Shebzukho Блогер - Astemir Shebzukho

Налщыч усыгъэкIэ гъатхэм щыпежьащ
Суббота, 22 марта 2014 г.
Рубрика: Блоги
Просмотров: 3838
Подписаться на комментарии по RSS
Метки: гъатхэ, Жан, Къаныкъуэ Заринэ, Усыгъэ


Гъатхэпэм и 21-м дуней псом усыгъэм и махуэр щагъэлъап1ащ. Абы ирихьэл1эу Налщыч хабзэ зэрыхъуауэ "Гъэм и теплъэгъуэхэр. Гъатхэ" зыф1аща усэ пшыхьыр щек1уэк1ащ. "Жан" ц1ыхубз жылагъуэ зэгухьэныгъэм зэхиша 1уэху дахэм къырихьэл1ахэщ усыгъэр зи гум 1эпих ди лъэпкъуэгъухэр, къыщнэмыщ1ауэ, Абхъазым къик1а тхак1уэ ныбжьыщ1э гуп. 


Гъэрэ щ1ырэ зэрызэхэк1ым щыхьэт техъуэ щ1ык1эу а махуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм жьыр шк1ащ1э къалъхуауэ щыджэгуащ. Лениным и уэрамым тета псеишхуэр къызэрырищ1ык1ар псоми фщ1э хъунщ. Дуней зэрызехьэм игъэшына, хьэмэрэ лэжьап1эм къызэтригъэувы1а, дапхуэду щымытми, пшыхьым къырихьэл1ахэм я бжыгъэр къызэгъэпэщак1уэхэр зыщыгугъам нэхърэ нэхъ мащ1ащ. Сызэреплъымк1э, бжыгъэракъым мы 1уэхум нэхъыщхьэу хэлъыр, ат1э къэк1уахэм ягу къинэжаращ. Апхуэдэ лъэныкъуэк1э уегупсысым, псори ф1ыуэ зэрек1уэк1ам шэч къытесхьэкъым.


Хабзэ зэрыхъуауэ гъуэгу пхызышар Хьэ1упэ Джэбрэ1илщ. Ди нэхъыжьыф1ыр, си щхьэк1э къапщтамэ, сызэф1эмахэху сызэда1уэфыну ц1ыхухэм ящыщщ. Усэ телъыджэхэм къыщнэмыщ1ауэ, губзыгъагъ, 1ущагъ къызыхэпхын куэд же1э Джэбрэ1ил. И гушы1эк1эм и гугъу сщ1ыххэкъым.


Гуп зэхыхьэр иджыри ягъэбжьыф1ащ Кавказ Ищхъэрэм гъуазджэмк1э институтым и студентхэм, Къэбэрдей драм театрым и артистхэм, Адыгэ псалъэ к1эзетым, Радио КъБР-м и журналистхэм, ныбжьыщ1э ц1ык1ухэм. Усыгъэм и бзэк1э гъатхэм пежьар а пщыхьэщхьэм куэдащ. Псоми зэрызу я гугъу пщ1ын щ1эбдзэмэ, зэман куэд ихьынущ.


Къыхэгъэщыпхъэщ Гъатхэпежьэм Абхъазым щыщ тхак1уэ ныбжьыщ1итху зэрыщ1эсам. Ахэм куэд щ1ауэ янэ къик1т Къэбэрдейм къак1уэу адыгэбзэк1э тхэ щ1алэгъуалэр зэрагъэц1ыхуну. Икъук1э мыхьэнэшхуэ зи1э 1уэхугъуэхэщ а пщыхьэщхьэми, абы ипи, иужьи къихуэ махуэхэм къэхъуахэр. Мыпхуэдэу зэу1уу къуэш республикэм къик1ыу тхак1уэхэр куэд щ1ат ди лъэныкъуэк1э къызэрымык1уэжырэ. Бгъущ1 гъэхэм Апсным щек1уэк1а зауэ гуащ1эм иужьк1э ди зэпыщ1эныгъэхэм сыт и лъэныкъуэк1и к1эрыхуауэ щытащ. Иджыпсту щэнхабзэк1э лъэпкъит1ыр зэпыщ1эжыным мыхьэнэшхуэ и1эщ. Шэч къытесхьэкъым абхъаз щ1алъэгъуалэм Къэбэрдейм къыпхаша гъуэгум адэк1и зызэриубгъунум.


1уэхур к1эухым нэса иужь, нэгъаби ещхьу 1эрыщ1 жыг гъэгъахэм бгъэдыхьэурэ ц1ыхухэм хъыдан к1апэ к1эращ1ащ ягу илъ хъуэпсап1эхэм Тхьэм химыныну елъэ1уурэ. Дыкъэзыгъэщ1а ди Тхьэшхуэм дызэхихыну сэри солъэ1у. Нобэ гъэрэ щ1ырэ зэхэк1ащи, Тхьэм хуабэр, нэхур тек1уауэ къыщ1игъэк1. Ди лъэпкъыми ф1ы Тхьэм къыхудигъак1уэ.

 

Архивы
«« Май 2024 »»
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223
24
2526
2728293031  
Вход для зарегистрированных пользователей
Забыли пароль?
вход
Регистрация