Жан

22.03.2014.
Гъатхэпэм и 21-м дуней псом усыгъэм и махуэр щагъэлъап1ащ. Абы ирихьэл1эу Налщыч хабзэ зэрыхъуауэ "Гъэм и теплъэгъуэхэр. Гъатхэ" зыф1аща усэ пшыхьыр щек1уэк1ащ. "Жан" ц1ыхубз жылагъуэ зэгухьэныгъэм зэхиша 1уэху дахэм къырихьэл1ахэщ усыгъэр зи гум 1эпих ди лъэпкъуэгъухэр, къыщнэмыщ1ауэ, Абхъазым къик1а тхак1уэ ныбжьыщ1э гуп.  Гъэрэ щ1ырэ зэрызэхэк1ым щыхьэт техъуэ щ1ык1эу а махуэм…
Архивы
«« Май 2024 »»
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223
24
2526
2728293031