усэ

20.06.2013.
         Жамбэч Рабия Хьэсен и пхъум (1983, Алътуд къуажэ, Прохладнэ район) КъБКъУ-м Филологиемк1э факультетым адыгэбзэмрэ литературэмк1э къудамэр къиухащ. Уси прози етх, ахэр республикэм къыщыдэк1 газетхэмрэ журналхэмрэ щ1эх-щ1эхыурэ къытохуэ.          Рабия и тхыгъэхэр «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм хэтхэм я 1эдакъэщ1эк1хэр щызэхуэхьэсауэ къыдэк1а тхылъхэм («Къудамэщ1э» 2009гъ., «Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» 2010гъ.)…
Архивы
«« Апрель 2019 »»
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22
232425262728
2930