усэ

20.06.2013.
         Жамбэч Рабия Хьэсен и пхъум (1983, Алътуд къуажэ, Прохладнэ район) КъБКъУ-м Филологиемк1э факультетым адыгэбзэмрэ литературэмк1э къудамэр къиухащ. Уси прози етх, ахэр республикэм къыщыдэк1 газетхэмрэ журналхэмрэ щ1эх-щ1эхыурэ къытохуэ.          Рабия и тхыгъэхэр «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм хэтхэм я 1эдакъэщ1эк1хэр щызэхуэхьэсауэ къыдэк1а тхылъхэм («Къудамэщ1э» 2009гъ., «Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр» 2010гъ.)…
Архивы
«« Январь 2019 »»
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
2122
23
24252627
28293031