Вся РоссияЗНАКОМЬТЕСЬ, ШЕОМИР «ШЕЛ» ГУЧЕПШОКО

Пятница, 17 мая 2013 г.
Просмотров: 24797
Подписаться на комментарии по RSS
Метки: Вся Россия

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ШЕОМИР «ШЕЛ» ГУЧЕПШОКО

 


ЗЭВГЪЭЦ1ЫХУ, ШЕОМИР «ШЕЛ» ГЪУК1ЭПШОКЪУЭ  

 Майм и 21-м щыщ1эдзауэ июным и 11 пщ1ондэ Налшык къалэм дэт лъэпкъ музейм пшахъуэм къыхэщ1ык1ауэ Гъук1эпшокъуэ Шеомир и сурэт-гъэлъэгъуэныгъэ щызэхэтынущ.  Выставкэм кърихьэл1ахэм папщ1э зэчииф1э сурэтыщ1 ныбжьыщ1эм  кинофильм « Адыгэ Хэку» зы1фищар музейм къщигъэлъэгъуэнущ. Шэрджэс культурэм фонд «Адыгэ»-м дэ Шеомир къедгъэблэгъащ, ик1и пшахъуэм къыхэщ1ыкауэ  сурэт гъуэзэджэ  ищ1хэм тедгъэпсэлъыхьащ. 

 

Гъук1эпшокъуэ Шеомир Мекъуапэ къалэм къыщалъхуащ. Щыц1ык1ум щыгъуэ ар сурэтыщ1  хъуну хуещэтэкъым, ик1и ипэхэм деж къэфэным нэхъ зыдригъэхьэхт.  Илъэситк1э къафэм хэтауэ, абы къыгуры1уащ къафэр абы зэрымейр.  Иужьым, Шеомир и анэм елъэ1уащ художественнэ школым зыхригъэтхэну.  

 

 «Сыщыц1ык1ум сегупсысыртэкъым сурэтыщ1 сыхъуну, ауэ изыныкъуэхэм деж си нэгу къыщ1эзгъыхьэрт, сэ езым си выставкэхэр къызы1усхауэ,  абык1э ц1эры1уэ  сыхъуауэ.   Зэманыр к1уэрт: сэ школым сык1уэрт, сурэтхэр сщ1ырт. Ауэ илъэс 15 сыщыхъухэм деж кыщызгуры1уар, сурэт щ1ынырщ   си гъащ1эр зыпысщ1эну сызыхуейр» - къыжи1ащ Шеомир.   

 

Куэд дэмык1ыу, сэ къызгуры1уащ, си мурадхэр Мейкъуапэ зэрыщызгъэзэщ1энур зэрыгугъур.  Апхэудэу, Мейкъуапэ къалэ дэт художественнэ училищэр къэзуха иужь, сэ Краснодар дэт гъуазджэмрэ щэнхабзэмк1э  къэрал  университетым и  подготовительнэ отделенэм сыщ1эт1ысхьащ.

 

Еджап1э нэхъыщхьэм илъэс  ф1эк1 сыщемыджауэ, къэралым къулыкъу хуэсщ1ыну армэм сыдэк1ащ.  Мэкуу щ1ыналъэм илъэситк1э, 2003 гъэм щыщ1эдзау - 2005 гъэ пш1ондэ сыщы1ащ.  

 

Армэм   сурэт щ1ыныр Шеомир щыхыф1идзэжакъым.  Игъусэу служить зыщ1хэм, ик1и и  командирхэм папщ1э сурэтхэр яхуищ1у щы1ащ.  

 

«Мэзкуу сыкъэнэн папщ1э,  армэ нэужьым си  мураду згъэуващ ди къэралым и къалащхьэм дэт и зы  институтым сыщ1эт1ысхьэну-же1эж Шеомир.- Си документхэр еджап1э нэхъыщхьэ зы т1ущым естащ, ик1эм ик1эжым Лениным и ц1эр зезыхьэ МПГУ еджап1э нэхъыщхьэм и художественнэ факультетым сыщ1эхуащ. Художественнэ училищэр къызэрызухам къыхэк1ыу, ет1уанэ курсу сыкъащтащ.  Си лэжьыгъэхэр илъэгъуа иужь, деканым и къуэдзэм 3-нэ курсым сигъэк1уащ.  Еджап1эм сыщеджэу, сэ дунейпсо выставкэ зэмыл1эужьыгъуэхэм сыхэтащ. 2006 гъэм Бытырбыху и зы арт-кафе щхьэхуэхэм си япэ гъэлъэгъуэныгъэр къыщызы1усхащ. Си лэжьыгъэхэр ц1ыхухэм псоми ягу зээрихьар си гуапэ хъуащ, ик1и  сурэтхэр псори занщ1эу абдежым щащэхуащ.   

 SAND ART

 

 2009 гъэм Шеомир пшахъуэк1э сурэт  пщ1ы зэрыхъур  къигъэнэхуащ.  Интернетк1э и ныбжьэгъум видео  иригъэплъащ, Израиль къэралыгъуэм щыщ сурэтыщ1 ныбжьыщ1э и Йахов Иланы и къыщыгъэгъэлъагъуэу.   

 

«Слъэгъуар икъук1э сф1эгъэщ1эгъуэн хъуащ -же1эж Шеомир.- Унэм щхьэгъубжэ 1ыхьэ къыщысщтэщ, абы и лъабжьэм ламп1 щ1эзгъувэри,  слъэгъуам хуэдэ  зыгуэр сщ1ыну сыхуежьащ.  Ауэ си мурадыр занщ1эу къызэхъул1акъым,  псори занщ1эу хъуакъым. Иужьк1э пшахъуэк1э сурэт зыщ1ыф  яхуейуэ сэ объявленэ срихьэл1ащ. Абы зэритымк1э, а студием зи гугъу сщ1а  1эщ1агъэм  нэхъ кууэ ущыхурагъаджэрт.   

 

Пшахъуэк1э сУрэт щ1ын 1эщ1агъэм ущыхурагъаджэу Мэзкуу къалэм дэт студием сыкъыщык1уам, си 1эдакъэщ1эк1хэр езгъэлъэгъуащ.   Абы т1эк1у сыщыхурагъэджэжри, зэман гуэр дэк1а иужь сэ езым щезгъаджэу сыхъуащ  а студием. Мис апхуэдэущ  пшахъуэк1э сурэт сщ1ыныр зэрыщ1эздзар.  

 

Иужьк1э илъэсым, Австралие къэралыгъуэм  къипсэлъык1ащ, Audi компанием и  машинэщ1эм и лъэтеувэ щызэхэту,  пшахъуэк1э сырэт зыщ1ыф хуейуэ.  Студием къыбгъэдэк1ыу абы к1уар Гъук1эпшокъуэ Шеомирщ.

 

 

Пшахъуэк1э сурэт щ1ыныр   гъэщ1эгъуэнщ, ик1и гугъущ.  Audi компанием илъэс къэсыхунк1э мыпхуэдэ  гъэлъэгъуэныгъэхэр зэмыл1эужьыгъуэхэр ирегъэк1уэк1. Псалъэм папщ1э илъэс к1уам абы щы1ащ уэрэджы1ак1уэ ц1эры1уэ Snoop Dog. Абы иужь сэращ ирагъэблэгъар.    Абы иужьк1э,  ц1ыхухэм си 1эщ1агъэр езгъэлъэгъун щ1эздзащ, мастер класс куэди езгъэк1уэк1ащ.

 

Си гэлъэгъуэныгъэхэр Берлин, Мадрид, Вильнюс, Кишинев къалэхэм, ик1и Урысейм и щ1ыналъэ куэдым щезгъэк1уащ. Сэ сытым дежи сыхьэзырщ гъэлъэгъуэныгъэ-зэпеуэ зэмыл1эужьыгъуэхэм сыхэтыну. Абдежым сыкъыщыувы1энукъым, ик1и адэк1и пысщэну си мурадщ.

 

 

 


АДЫГЭ ХЭКУ

 

Урыс кавказ зауэм теухуа  «Адыгэ хэку» фильмыр зэтриха щ1ык1эр къыжи1ащ  Шеомир.

 

Ф1ыуэ сц1ыху скульптор Гъущ1апщэ Арсен Адыгэ-мухьэжырхэм папщ1э пэк1у ищ1ам папщ1э,  рекламнэ ролик  «Адыгэ Хэку»  тетхыну ди гугъат. Фильмым и к1эухым феплъмэ гу лъыфтэнущ, абы къыщыхэщ памятникым. Абы къызэрыщыгъэлъэгъуамк1э, псым и зы лъэныкъуэк1э щытщ адыгэл1, адреймк1э  лъэныкъуэк1э ц1ыхубз и сабийхэр игъусэу.  Аращ Арсен  и мурадар. 

 

Кинофильмыр минути 3-5 хъу рекламнэ ролику тетхыну ди гугъат, ауэ а зэманыр мащ1э1уэу къытщыхъуат.  Тхыгъэ зэмыл1эужьгъуэхэм зыхэплъэжщ, щ1эныгъэл1хэм сечэнджэщри кинофильм тесхыну мурад сщ1ащ. 

 

 

 

 

 

ГЪЭЛЪЭГЪУЭНЫГЪЭ

 

Шеомир къызэрилъыитэмк1э, Къэбэрдей-Бэлъкъэр къэрал музейм майм и 21-м щыщ1эдзауэ июным и 11п пщ1ондэ ек1уэк1ыну гъэлъэгъуэныгъэр, абы и творческэ биографием и дежк1э  мыхьэнэшхуэ и1эщ.

 

Сэ гупсысэ куэд си1эщ, мамлюкхэм, меотхэм ятеухуауэ фильмхэр тесхыну.  Мы гъэм илъэм 250 ирокъу Урыс –Кавказ зауэр зэриухрэ, ик1и абы ехьэл1ащ пшахъуэм къыхэкщ1ык1а  выставкэр къызэ1утхри.

 

Налшык къыщынэмыщ1а, мыпхуэдэ гъэлъэгъуэныгъэхэр Мейкъуапэ, Черкесск, Мэзккуу, ик1и Тыркум и къалащхьэ Стамбул къыщызы1удхыну ди мурадщ мы гъэм. 

 Епсэлъар Урысмамбэт Марьянэщ

Сурэтхэр  Гъук1эпшокъуэ Шеомир и архивым.

Адыгэбзэк1э зэзыдзээк1ар Къэтей Муаедщ.

Къалмыкъ Юрий и ц1эр зезыхьэ Шэрджэс фонд «Адыгэ»

 

 

 

 

 

 сегодня
6 декабря 2023 года
 
В этот день
Родился
1933 г. – Салих Эфендиев, балкарский ученый, доктор философских наук, профессор, академик АМАН, МТА, заслуженный деятель науки КБР и Калмыкии.
Все новости
Набор в школу/ансамбль кавказского танца…
Дорогие друзья! До концерта "Выпусник…
Дорогие друзья! Рады сообщить вам,…
Дорогие участники второго стипендиального конкурса…
Афиша
- Лягушка и та говорит: "Ах, если бы речка, где я сижу, поглубже была!"
Вход для зарегистрированных пользователей
Забыли пароль?
вход
Регистрация